Jakość kształcenia

 

Celem Systemu Jakości Kształcenia Językowego w Centrum Językowym UJ CM jest systematyczne doskonalenie i podnoszenie jakości kształcenia poprzez monitorowanie i ocenę procesu kształcenia językowego, warunków kształcenia oraz jakości zajęć dydaktycznych. Prowadzenie dydaktyki na wysokim poziomie i dbałość o jakość kształcenia jest obowiązkiem lektorów CJ UJ CM i warunkiem niezbędnym dla funkcjonowania jednostki.

Zwieńczeniem podjętych inicjatyw projakościowych było uzyskanie w 2017 r. przez CJ UJ CM akredytacji międzynarodowego stowarzyszenia Eaquals (Evaluation and Accreditation of Quality in Language Services).

Efekty kształcenia w obszarze nauczania języków obcych w CJ UJ CM określa Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) / Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

System doskonalenia jakości kształcenia w CJ UJ CM jest częścią Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia zgodnie z Uchwałą 33/V/2010 Senatu UJ z dnia 26 maja 2010 roku.

Jakość kształcenia definiowana jest m.in. przez efekty kształcenia zarówno na płaszczyźnie europejskiej przez Europejską Ramę Kształcenia, jak i na płaszczyźnie krajowej przez Krajowe Ramy Kwalifikacji (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2011r.), które określająco uczący się powinien wiedzieć, rozumieć i być zdolny zrobić po zakończeniu pewnego okresu (procesu) kształcenia.

System wdrażania oraz zapewniania jakości kształcenia CJ UJ CM odnosi się do wszystkich etapów kształcenia, a zatem do kształcenia językowego w ramach studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów III stopnia.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2011 r. określa zakres kompetencji językowych wymagany docelowo na każdym stopniu i rodzaju studiów:

 • poziom B2 dla studiów I stopnia
 • poziom B2+ dla studiów II stopnia
 • poziom B2+ dla jednolitych studiów magisterskich.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. kierunki pielęgniarstwo I stopnia i położnictwo I stopnia zobowiązane są do ukończenia nauki na poziomie B2, a pielęgniarstwo II stopnia i położnictwo II stopnia na poziomie B2+.

Regulacje dotyczące Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu można znaleźć na stronie Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu – Akty prawne (cm-uj.krakow.pl).

Osiągnięcie efektów kształcenia jest możliwe poprzez realizację programów nauczania.

 

 

                          Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia językowego

                                                     w Centrum Językowym UJ CM

 

 

I. Uwarunkowania prawne

Akty prawne – Jakość kształcenia – Uniwersytet Jagielloński (uj.edu.pl)

 

II. Funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w CJ UJ CM 

Funkcjonowanie systemu opiera się na zasadzie świadomego i celowego podejmowania działań projakościowych wszystkich pracowników dydaktycznych i administracyjnych CJ UJ CM w celu współtworzenia kultury wysokiej jakości edukacyjnej we wszystkich obszarach działania jednostki.

Za prawidłowe funkcjonowanie systemu zapewniania jakości odpowiada Kierownik CJ UJ CM wraz z Radą CJ. Za współtworzenie kultury jakości odpowiedzialny jest każdy pracownik oraz student CJ UJ CM. Zespół ds. Jakości Kształcenia rekomenduje, inicjuje i prowadzi działania projakościowe w CJ UJ CM, będąc częścią Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia. Obszary działania pracowników dydaktycznych i administracyjnych CJ UJ CM określają zakresy obowiązków tych osób.

Działania projakościowe mają charakter cykliczny, podlegają regularnej weryfikacji (np. programy nauczania są weryfikowane raz do roku po zakończeniu roku akademickiego), a w konsekwencji mogą podlegać dalszym modyfikacjom.

 

III. Obszary działania wewnętrznego sytemu zapewniania jakości kształcenia w CJ UJ CM

 • Zarządzanie i administracja
 • Nauczanie i uczenie się
 • Ocenianie
 • Zasoby edukacyjne
 • Pomieszczenia i bezpieczeństwo
 • Inne usługi dla osób uczących się języków w CJ UJ CM
 • System zapewniania jakości zajęć dydaktycznych
 • Warunki zatrudnienia oraz rozwój zawodowy pracowników CJ UJ CM
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

 System Jakości Kształcenia Językowego CJ UJ CM

 
Skrócony schemat inspekcji EAQUALS

Eaquals Guarantees

Glosariusz

Wyróżnienia