Wnioski i zażalenia

Regulamin pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zarządzenie nr 86 Rektora UJ z 26 lipca 2013 roku)

  1. W sprawie skarg i wniosków pracowniczych dotyczących Uczelni przyjmuje Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
  2. Niezależnie od postanowień ust. 1 skargi i wnioski pracowników w formie pisemnej przyjmowane są codziennie w Sekretariacie Uczelni w budynku Collegium Novum.
  3. Rozpatrywanie skarg i wniosków następuje w trybie przewidzianym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego.

Kodeks postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

  1. Skargę składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia- w przypadku skargi związanej z funkcjonowaniem jednostki dokument w formie pisemnej można  złożyć do Kierownika Centrum Językowego UJ CM.
  2. Jeżeli skarga złożona do Kierownika Centrum Językowego UJ CM dotyczy funkcjonowania  Uczelni a nie CJ, Dyrektor przekazuje taki dokument do Rektora UJ.
  3. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego .
  4. Skargę składa się w Sekretariacie Centrum Językowego w godzinach jego pracy.