Egzaminy do przewodu doktorskiego

 

Egzaminy do przewodu doktorskiego na Wydziale Lekarskim odbywają się w formie zdalnej w aplikacji MS Teams do odwołania.

 

Informacja dla doktorantów o egzaminie z nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim

 • Egzaminy doktorskie z nowożytnych języków obcych w przewodzie doktorskim dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, którzy mają otwarty przewód doktorski na Uniwersytecie Jagiellońskim przeprowadzane są przez Komisje Wydziałowe.
   
 • Poziom egzaminów doktorskich z języka obcego regulowany jest Uchwałą Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 maja 2012 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich.
   
 • Egzaminatorem jest starszy wykładowca języka obcego, uprawniony przez Kierownictwo Centrum Językowego UJ CM do przeprowadzania egzaminów doktorskich, zatwierdzony przez Radę Wydziału macierzystego Wydziału Doktoranta.
   
 • Egzamin odbywa się w obecności Komisji Egzaminacyjnej (Rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora).
   
 • Z przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka obcego sporządza się protokół egzaminacyjny.
   
 • Kandydat, który przedstawił certyfikat wymieniony w załączniku nr 1 do Rozporządzenia MNiSW z 3 października 2014r. jest zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (kwestie zwolnień ustalane są w Dziekanacie Wydziału macierzystego Doktoranta).
 

Przed egzaminem

Konsultacje
Każdemu doktorantowi przysługuje prawo do konsultacji przedegzaminacyjnej z egzaminatorem. Celem konsultacji jest między innymi udzielenie dodatkowych informacji na temat formy i zakresu egzaminu.

Rejestracja na egzamin
Doktorant powinien umówić i zapisać się na egzamin za pośrednictwem Dziekanatu Wydziału macierzystego.

 

Egzamin

Cel i zakres egzaminu: ocena umiejętności kandydata w zakresie wypowiedzi ustnej w formie monologowej oraz interakcji na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), a w szczególności określenie, do jakiego stopnia kandydat potrafi:

1. Przedstawić zagadnienie będące istotą jego badań i rozważań w rozprawie doktorskiej przy użyciu odpowiednich środków językowych (w tym odpowiedniego słownictwa specjalistycznego i akademickiego).

2. Dokonać autoprezentacji oraz prezentacji zagadnienia przedstawionego w punkcie 1. w sposób  spójny i zrozumiały.

3. Wejść w interakcję z rozmówcą/rozmówcami udzielając poprawnych odpowiedzi na pytania, wymieniając poglądy na tematy będące przedmiotem dysertacji, a także na tematy natury bardziej ogólnej, nie będące w bezpośrednim związku z przedstawianym zagadnieniem naukowym.

Egzamin do doktoratu wymagania 14 maja 2018

Skala oceniania wypowiedzi ustnej na poziomie B2

Jeśli egzamin będzie przeprowadzany w trybie zdalnym lub mieszanym (część komisji egzaminacyjnej łączy się zdalnie) należy przesłać wybrany artykuł najpóźniej dzień przed egzaminem na adres mailowy: iwona.misztal@uj.edu.pl

 

Po egzaminie

Protokół egzaminacyjny

Po zakończonym egzaminie sporządzany jest protokół egzaminacyjny.