O Centrum

Kim jesteśmy

Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum jest międzywydziałową jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nasza oferta skierowana jest do studentów i kadry akademickiej trzech wydziałów skupionych w Collegium Medicum UJ: Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału Nauk o Zdrowiu. Oferujemy głównie kursy przeznaczone dla przyszłych pracowników służby zdrowia i kładziemy szczególny nacisk na naukę języka specjalistycznego z uwzględnieniem profilu i kierunku studiów. Kursy nasze zawierają także komponenty ogólne i akademickie. Dla potrzeb naszych studentów tworzymy materiały i programy autorskie.

 

Tradycje

Początki Centrum Językowego sięgają roku 1950, kiedy to przy Akademii Lekarskiej, powstałej w wyniku odłączenia Wydziału Medycznego od Uniwersytetu Jagiellońskiego i wkrótce przekształconej w Akademię Medyczną, powstało Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Początkowo Studium kształciło studentów Wydziałów Lekarskiego i Farmacji, a następnie także Wydziału Nauk o Zdrowiu. Gdy w roku 1993 Akademia Medyczna weszła ponownie w skład Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako Collegium Medicum, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych stało się częścią Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ. Stan ten trwał aż do roku 2014, kiedy to została powołana odrębna jednostka: Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum.

 

Działalność

Centrum Językowe prowadzi lektoraty dla studentów z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Na nasze zajęcia uczęszcza ok. 2 tysiące studentów rocznie na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Poziomy lektoratów oraz treści nauczania są dostosowane do wymagań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W zależności od poziomu umiejętności językowych studentów, niektóre grupy mają zajęcia na poziomie wyższym niż zalecany. Programy nauczania odnoszą się do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 Pracownicy dydaktyczni Centrum Językowego UJ CM przeprowadzają egzaminy z języków obcych w przewodzie doktorskim wchodząc w skład wydziałowych komisji egzaminacyjnych.

Nasi wykładowcy przeprowadzają także egzaminy językowe wymagane do uzyskania tytułu specjalisty przez lekarzy.

Pracownicy dydaktyczni CJ UJ CM aktywnie angażują się w działalność międzynarodową w dziedzinie nauczania i oceniania kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego medycznego. Brali oni udział m.in. w następujących projektach:

 • Standardised Language Certificate for Medical Purposes (sTANDEM); w ramach projektu opracowano międzynarodowe standardy egzaminacyjne testujące kompetencje z zakresu znajomości specjalistycznego języka medycznego. www.standem.eu
 • English for specific purposes in Science – Therapeutic Professions (ESP-T); w ramach projektu opracowano e-learningowy kurs z zakresu języka angielskiego medycznego ze szczególnym uwzględnieniem terminologii związanej z pracą zawodową fizjoterapeutów, logopedów oraz  terapeutów zajęciowych.  www.esp-t.eu
 • Testing English for Specific Purposes In Science (TESPIS); w ramach projektu opracowano standard egzaminacyjne sprawdzające znajomość języka specjalistycznego dla wybranych dziedzin naukowych. www.tespis.eu

 

Nasza misja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, jako publiczna szkoła wyższa, zgodnie ze Statutem „kształci i wychowuje studentów (…) zgodnie z ideami humanizmu i tolerancji, w duchu szacunku dla prawdy i sumiennej pracy” i zobowiązany jest do przygotowania studentów do „samodzielnego rozwiązywania zadań, które stwarza współczesne życie” (§1).

Centrum Językowe UJ CM działa zgodnie ze Statutem UJ i wpisuje się w realizację misji Uniwersytetu, ułatwiając proces uczenia się języków obcych, a przez to rozwijania umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego i zawodowego. Realizacja tej misji jest możliwa przez:

 • oferowanie wysokiej jakości usług edukacyjnych w przyjaznej atmosferze równych szans, wsparcia i otwartości,
 • wspieranie rozwoju własnego uczących się,
 • wspieranie rozwoju zawodowego kadry dydaktycznej i administracyjnej,
 • tworzenie i realizację programów nauczania zgodnie z zasadami najnowszych podejść pedagogicznych.

Znajomość języka obcego powinna, w naszym rozumieniu, pomóc studentom w staniu się kompetentnymi pracownikami służby zdrowia. Szczególny nacisk kładziemy na rozwinięcie umiejętności pracy w grupie, zdolność komunikacji i okazywania zrozumienia pacjentom i ich rodzinom. Znajomość języka obcego powinna umożliwić naszym studentom zdobywanie wiedzy merytorycznej poprzez czytanie literatury fachowej i uczestnictwo w wykładach akademickich i konferencjach. Nasi studenci powinni także być przygotowani do prezentacji wyników swojej pracy i badań naukowych w dziedzinach medycznych w mowie i piśmie.

Jednocześnie uważamy, że posługiwanie się językiem obcym ułatwia nawiązywanie i pogłębianie kontaktów społecznych i przyczynia się do rozwoju osobistego.

 

Nasze podejście dydaktyczne

Wierzymy, że najlepszą metodą osiągania zamierzonych przez nas celów jest podejście eklektyczne, w którym dominują elementy podejścia działaniowego. Chcemy bowiem, aby nasi studenci mogli komunikować się w językach obcych, tzn. podejmować działania językowe w życiu prywatnym, na studiach i w pracy. Dlatego też staramy się kłaść nacisk na praktyczne wykorzystanie umiejętności językowych. Przywiązujemy także wagę do poprawności gramatycznej i fonetycznej oraz do wzbogacania słownictwa.

Podejście dydaktyczne Centrum Językowego UJ CM opiera się na przeświadczeniu, że ludzie uczą się języków w różny sposób i z różnych powodów. Dlatego też, planując proces dydaktyczny staramy się, aby:

 • treści kursów odpowiadały potrzebom i zainteresowaniom uczących się,
 • metody i techniki prowadzenia kursów odpowiadały poziomowi kompetencji językowej uczących się,
 • kursy rozwijały umiejętności komunikowania się w najszerszym znaczeniu tego słowa. Chcemy ułatwiać uczącym się rozwijanie nie tylko kompetencji językowej (gramatyka, semantyka czy wymowa), ale także pragmatycznej i interkulturowej (tworzenie i rozumienie tekstów w mowie i piśmie) oraz strategii, które można stosować w kontekście zawodowym, akademickim i prywatnym niezależnie od języka (np. strategie uczenia się czy techniki pracy z tekstem źródłowym),
 • kursy umożliwiały kontakt z autentycznymi i oryginalnymi materiałami pisanymi i mówionymi w stopniu zależnym od kompetencji i wiedzy specjalistycznej uczących się,
 • kursy oferowały  naukę języka specjalistycznego, ale także komponent ogólny jak i akademicki.

Wierzymy też, że nauka języka obcego może i powinna być wyzwaniem przynoszącym satysfakcję. Oferujemy studentom różnorodne, często autentyczne, materiały, i angażujemy ich w stymulujące zadania.

 

Nauczyciele CJ UJ CM

W Centrum Językowym UJ CM pracuje 30 osób. Tworzą one kompetentny i wykwalifikowany zespół, specjalizujący się w nauczaniu języka specjalistycznego medycznego. Stale rozwijają swoje umiejętności zawodowe poprzez samokształcenie, zdobywanie stopni naukowych oraz udział w konferencjach i szkoleniach.

Zespół dydaktyczny CJ UJ CM kieruje się zasadą, że aby zrealizować zakładane cele kształcenia należy w szczególności:

 • promować podejście stawiające osobę uczącą się w centrum procesu dydaktycznego,
 • informować uczących się o celach kursów oraz zajęć i oczekiwanych efektach kształcenia,
 • dostosować, na tyle na ile to możliwe, techniki nauczania do potrzeb indywidualnych studentów i grupy,
 • zapewnić na zajęciach różnorodność działań i zadbać o właściwą dynamikę zajęć,
 • kreować atmosferę sprzyjającą uczeniu się,
 • dbać, aby uczący się byli aktywnie zaangażowani w proces uczenia się poprzez zadania komunikacyjne,
 • dostarczać uczącym się informacji zwrotnej w trakcie zajęć oraz na temat pracy domowej, w tym odpowiednio korygować błędy,
 • zapewnić na zajęciach czas na refleksję nad tym, co zostało na nich wykonane (np. w stosunku do założonych celów zajęć),
 • prezentować, ćwiczyć i oceniać użycie języka w kontekście,
 • udzielać klarownych instrukcji.

 

Studenci

Uważamy, że należy rozwijać autonomię studentów. Studenci powinni nauczyć się oceniać własny postęp i ewentualnie podejmować dodatkową pracę. Działania dydaktyczne Centrum Językowego UJ CM opierają się na założeniu, że aby optymalizować uzyskiwanie określonych efektów nauczania uczący się powinni:

 • uświadomić sobie własne potrzeby językowe,
 • mieć świadomość swoich mocnych i słabszych stron jako uczący się języków,
 • rozwijać odpowiednie dla siebie strategie uczenia się, w tym uczenia się języków,
 • mieć świadomość społecznego i kulturowego kontekstu używanych przez siebie języków (w tym języka ojczystego),
 • umieć oceniać własny postęp i wyznaczać własne cele językowe,
 • aby osiągnąć stawiane sobie cele, wziąć odpowiedzialność za rozwój własnych umiejętności i doskonalić je zarówno współpracując w grupie, jak i przez systematyczną, samodzielną pracę będącą elementem programu kształcenia,
 • korzystać ze wskazanych materiałów dydaktycznych, w tym materiałów natury specjalistycznej, które mogą być pomocne w autonomicznym rozwoju różnych umiejętności, a także zweryfikowanych stron internetowych zawierających materiały do samodzielnego ćwiczenia zagadnień gramatycznych czy leksykalnych,
 • w miarę możliwości aktywnie uczestniczyć w planowaniu kursów,
 • aktywnie uczestniczyć w realizacji poszczególnych zajęć wykorzystując w miarę możliwości, oryginalne teksty własnego wyboru.

 

Poziomy sprawności językowej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2011 r. wprowadza obowiązek ukończenia nauki języka obcego wg skali ESOKJ/CEFR na poziomie:

 • B2 dla absolwentów studiów I stopnia
 • B2+ dla absolwentów studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. kierunki pielęgniarstwo I stopnia i położnictwo I stopnia zobowiązane są do ukończenia nauki na poziomie B2, a pielęgniarstwo II stopnia i położnictwo II stopnia na poziomie B2+.

Regulacje dotyczące Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu można znaleźć na stronie Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu – Akty prawne (cm-uj.krakow.pl).

 

Organizacja lektoratów

Nasze kursy prowadzone są zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez obowiązujący kalendarz akademicki. Wszystkie kursy kończą się egzaminem. Szczegółowe zasady organizacji lektoratów regulują zapisy dokumentu: „Zasady Kształcenia Językowego w Centrum Językowym UJ CM”. 

 

Lokalizacja

Główną siedzibą CJ UJ CM jest budynek przy ul. Radziwiłłowskiej 4 w Krakowie.