Zakładane treści kształcenia

Opis poziomu A1

Absolwent wykazuje umiejętność komunikacji w bardzo prosty i krótki sposób w typowych sytuacjach życia codziennego i w minimalnym zakresie w komunikacji z pacjentem. Rozumie proste i typowe teksty słuchane i czytane.

 • Absolwent  rozumie proste wypowiedzi (w tym nagrania) w zakresie realizowanej tematyki pod warunkiem, że rozmówca mówi powoli i wyraźnie.
 • Absolwent  prowadzi proste dialogi w typowych sytuacjach wykorzystując zwroty grzecznościowe.
 • Absolwent  rozumie bardzo krótkie proste teksty, czasem pojedyncze wyrażenia  pod warunkiem możliwości wielokrotnego przeczytania.
 • Absolwent  rozumie ogólną treść prostych materiałów informacyjnych i krótkich opisów, zwłaszcza jeśli towarzyszą im wizualne materiały pomocnicze
 • Absolwent  potrafi napisać bardzo krótki i prosty tekst, np. kartka z wakacji lub krótki list oraz wypełnić prosty formularz, np. z danymi osobowymi.

Wiedza i kompetencje społeczne

 • Absolwent zna specyfikę języka i podstawowe zasady wymowy.
 • Absolwent nabywa potrzebę dalszego kształcenia się w zakresie znajomości języka obcego.

 

 

Opis poziomu A2

Absolwent wykazuje umiejętność komunikacji w podstawowym zakresie w sytuacjach zawodowych – w komunikacji z pacjentem, jego rodziną i personelem medycznym – oraz w życiu prywatnym.

 • Absolwent  potrafi angażować się w krótką rozmowę, stawiać proste pytania, udzielić odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej, prosić o wskazówki lub wyjaśnienie.
 • Absolwent  potrafi wypowiadać się o swoich codziennych zajęciach i pracy, zadać pytania dotyczące zajęć i pracy rozmówcy.
 • Absolwent  potrafi wyrazić krótkie opinie.
 • Absolwent  potrafi zapytać się pacjenta o podstawowe problemy zdrowotne oraz wydać podstawowe polecenia związane z tematyką zawodową.

 

Absolwent rozumie proste teksty słuchane

 • Absolwent  rozumie proste wypowiedzi w zakresie realizowanej tematyki przekazywane powoli.
 • Absolwent  rozumie proste wypowiedzi ustne pacjenta związane z objawami podmiotowymi oraz proste polecenia związane z terapią.
 • Absolwent  rozumie i wykonuje proste polecenia nauczyciela.

 

Absolwent potrafi napisać niekomplikowane i krótkie teksty

 • Absolwent potrafi napisać prosty list tradycyjny i elektroniczny.
 • Absolwent potrafi wypełnić formularz wpisując podstawowe dane osobowe.
 • Absolwent potrafi sporządzić proste notatki.
 • Absolwent potrafi napisać proste zalecenia dotyczące terapii.

 

Absolwent czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty

 • Absolwent rozumie ogólny sens tekstów fachowych pracując ze słownikiem.
 • Absolwent rozumie proste instrukcje.
 • Absolwent rozumie proste teksty medyczne.
 • Absolwent znajduje proste informacje w różnych źródłach.

 

Wiedza i kompetencje społeczne

 • Absolwent nabywa potrzebę dalszego kształcenia się w zakresie znajomości języka obcego.
 • Absolwent potrafi pracować w grupie.

 

 

 

Opis poziomu B1

Umiejętności

Absolwent wykazuje umiejętność zrozumienia tekstów pisanych na tematy życia codziennego, tematy specjalistyczne i akademickie:

 • Absolwent rozumie w sposób zadawalający dla własnych potrzeb krótsze, proste teksty: teksty z podręczników, listy i teksty typowe (np. przewodniki, rozkłady jazdy/lotów, broszury i ulotki), potrafi znaleźć w nich potrzebne informacje.
 • Absolwent przegląda dłuższe teksty w celu znalezienia potrzebnych informacji.
 • Absolwent potrafi analizować piśmiennictwo medyczne (teksty informacyjne: teksty dla studentów i pracowników swojej specjalności medycznej, ulotki i broszury, instrukcje) w celu odnalezienia potrzebnych informacji (znaleźć główne informacje, rozpoznać ważne argumenty)
 • Absolwent potrafi korzystać z różnych źródeł informacji.

Absolwent wykazuje umiejętność zrozumienia tekstów słuchanych na tematy życia codziennego, tematy specjalistyczne i akademickie:

 • Absolwent rozumie podstawowe informacje z tego, co się do niego/niej mówi w sytuacjach życia codziennego, pod warunkiem, że wypowiedź dotyczy spraw znanych i jest powiedziana dosyć wolno.
 • Absolwent podąża za głównymi wątkami rozmów osób trzecich.
 • Absolwent rozumie główne wątki wiadomości w radio lub TV.
 • Absolwent rozumie nieskomplikowane rozmowy pomiędzy pracownikami służby zdrowia oraz z pacjentami, oraz proste wypowiedzi przekazujące charakterystyczne informacje (np. polecenia dotyczące postępowania z pacjentem, higieny, informacji na temat wyników badań) w zakresie własnej specjalności.
 • Absolwent rozumie główne znaczenie prelekcji na temat związany ze swoja specjalnością medyczną lub edukacją medyczną.

Absolwent komunikuje się większości typowych sytuacji z użyciem podstawowego słownictwa na tematy z zakresu życia osobistego, codziennego i zawodowego:

 • Absolwent potrafi, chociaż bez wielu szczegółów, wypowiadać się na tematy związane z własną osobą (życie codzienne i zawodowe, zajęcia w czasie wolnym, przebieg życia, plany).
 • Absolwent potrafi z w podstawowym zakresie porozumieć się w sytuacjach życia codziennego (podróżowanie, zamawianie potraw w restauracji, wskazywanie drogi, spotkania towarzyskie).
 • Absolwent potrafi przedstawić się przez telefon i zapisać prostą wiadomość przekazaną telefonicznie.
 • Absolwent potrafi krótko wypowiadać się na podstawowe, znane sobie, tematy medyczne.
 • Absolwent potrafi przeprowadzić krótką rozmowę z pacjentem dotyczącą podstawowych informacji o pacjencie i jego stanie zdrowia.
 • Absolwent potrafi udzielić ogólnej informacji i porady.
 • Absolwent potrafi opisać bez szczegółów przypadek medyczny.
 • Absolwent potrafi w ograniczonym stopniu uczestniczyć w rozmowach i dyskusjach na tematy ogólne i specjalistyczne (wyrazić swoja opinię, zgodzić się lub zaprzeczyć, podać argumenty).
 • Absolwent potrafi wygłosić krótką wypowiedź na nieskomplikowane tematy medyczne z pomocą plakatu.
 • Absolwent potrafi podjąć ustalenia na temat wymagań, terminów prac, itp. na uczelni.

Absolwent zgodnie z konwencją wypowiada się w piśmie w sytuacjach życia codziennego, zawodowego i akademickiego (np. na tematy znane lub związane z zainteresowaniami, studiami, pracą zawodową).

 • Absolwent potrafi napisać krótki prywatny list tradycyjny i elektroniczny, opisując własne przeżycia.
 • Absolwent potrafi napisać notatkę.
 • Absolwent potrafi wypełniać nieskomplikowaną dokumentację medyczną na podstawie wywiadu z pacjentem.
 • Absolwent potrafi napisać prosty raport na temat zdrowia pacjenta.
 • Absolwent potrafi zapisać główne tezy prelekcji, pod warunkiem, że wykład jest na temat znany, ujęty w standardowej odmianie języka i ma dobrze zorganizowana strukturę.
 • Absolwent potrafi napisać zwięzły tekst (np. streszczenie, krótka wypowiedź) na znany temat.

Wiedza i kompetencje społeczne

 • Systematycznie i świadomie wzbogaca wiedzę i kształtuje umiejętności.
 • Zna podstawowe fakty na temat organizacji edukacji medycznej i realiów pracy w swojej specjalności w krajach, których języka się uczy.

 

 

Opis poziomu B2

Absolwent wykazuje umiejętność zrozumienia tekstów pisanych na tematy życia codziennego, tematy specjalistyczne i akademickie:

 • Absolwent rozumie główne wątki i niektóre szczegóły dłuższych tekstów dydaktycznych i autentycznych, zawierających zarówno informacje jak i opinie, opisy i pytania (np. listy prywatne, korespondencję dotyczącą rejestracji na szkolenie lub kursy, aplikację w ramach wymiany studenckiej, zrozumieć instrukcje, np. instrukcje bezpieczeństwa, instrukcje obsługi, zalecenia pracodawcy).
 • Absolwent rozumie główne znaczenie tekstów informacyjnych na tematy medyczne (ulotki dołączone do leków, broszury na tematy medyczne, strony internetowe, itp.). Potrafi dość szybko określić treść i wagę, a także rozpoznać ważne argumenty w tekstach zamieszczonych w podręcznikach i czasopismach medycznych.
 • Absolwent potrafi znaleźć potrzebne informacje w różnych źródłach i ocenić ich wiarygodność.

 

Absolwent wykazuje umiejętność zrozumienia tekstów słuchanych na tematy życia codziennego, tematy specjalistyczne i akademickie:

 • Absolwent rozumie, co się do niego mówi w sytuacjach życia codziennego, chociaż może nie rozumieć wszystkich szczegółów.
 • Absolwent podąża za rozmową osób trzecich, chociaż może nie rozumieć wszystkich szczegółów.
 • Absolwent rozumie główne wątki dokumentalnych audycji radiowych lub telewizyjnych dotyczących wiadomości na tematy konkretne i abstrakcyjne przekazywane z normalną prędkością.
 • Absolwent rozumie rozmowy pomiędzy pracownikami służby zdrowia i z pacjentami, jeżeli dotyczą jego specjalności. Rozumie wypowiedzi przekazujące informacje charakterystyczne dla swojej specjalności (np. raport na temat zdrowia pacjenta)
 • Absolwent potrafi wysłuchać ze zrozumieniem wykładu, audycji lub prezentacji z zakresu własnej specjalizacji. Rozumie ich główne i poboczne wątki i argumentację, chociaż niektóre szczegóły mogą pozostać niezrozumiałe.
 • Absolwent potrafi oglądać oraz interpretować filmy i programy szkoleniowe na tematy dotyczące własnej specjalizacji.
 • Absolwent rozumie polecenia i wymagania nauczyciela dotyczące swojego kursu na uczelni.

 

Absolwent potrafi aktywnie uczestniczyć w rozmowach i dyskusjach na tematy z zakresu życia osobistego, codziennego i zawodowego, chociaż czasami może nie być w stanie przekazać wszystkich szczegółów. Angażuje się w dłuższe rozmowy, potrafi kontrolować ich przebieg i podtrzymywać kontakt z rozmówcą.

Potrafi także dość sprawnie brać udział w dyskusji (np. podtrzymywać własne opinie podając argumenty i wyjaśnienia, reagować na opinie innych, ocenić alternatywne propozycje i spekulować, prosić o wskazówki lub wyjaśnienie). Absolwent potrafi też brać udział w dyskursie naukowym (rzetelnie przedstawiać szczegółowe informacje, szczegółowo opisywać proces, dokonać syntezy informacji z wielu źródeł, podsumowywać). Organizuje swoją wypowiedź za pomocą spójników wyrażających kontrast, skutek i przyczynę, oraz zwrotów wskazujących na chronologię wydarzeń.

 • Absolwent potrafi wypowiadać się na tematy związane z własną osobą (życie codzienne i zawodowe, zajęcia w czasie wolnym, doświadczenia, ważne wydarzenia ze swojego życia, plany, studia). Potrafi też zadawać pytania dotyczące tych tematów.
 • Absolwent sprawnie prowadzi rozmowę w trakcie spotkań towarzyskich i przez telefon.
 • Absolwent potrafi zrelacjonować treść książki lub filmu i wyrazić swoją opinię.
 • Absolwent potrafi rozmawiać z pacjentem według zasad i potrzeb swojej specjalności (np. przeprowadzić wywiad, badanie fizykalne, udzielić informacji i porady, wytłumaczyć specjalistyczne informacje w sposób przystępny).
 • Absolwent potrafi dość swobodnie wypowiadać się na tematy związane ze swoja specjalizacją (np. opisać chorobę, lek lub funkcjonowanie wybranych organów, przedstawić przypadek medyczny). Potrafi odpowiedzieć na zadane pytania.
 • Absolwent poprawnie wymawia terminy medyczne objęte programem nauczania.
 • Absolwent potrafi wygłosić prezentację na temat związany ze specjalnością. Potrafi udzielić odpowiedzi na pytania a także zadać pytania osobie wygłaszającej prezentację.
 • Absolwent potrafi komunikować się w środowisku akademickim, np. ze swoimi nauczycielami.

 

Absolwent zgodnie z konwencją wypowiada się w piśmie w sytuacjach życia codziennego, zawodowego i akademickiego (np. na tematy związane ze specjalnością, studiami, pracą zawodową, swoją osobą).

Absolwent potrafi napisać dłuższy prywatny list tradycyjny i elektroniczny, opisując własne przeżycia, doświadczenia i uczucia.

 • Absolwent potrafi napisać szczegółową notatkę zawierającą pytania, informacje i wyjaśnienia. oraz tekst wyrażający opnie (np. esej).
 • Absolwent potrafi wypełniać dokumentację medyczną na podstawie wywiadu z pacjentem i innych informacji.
 • Absolwent potrafi napisać użytkowe teksty charakterystyczne dla swojej specjalności (np. raport na temat zdrowia pacjenta, skierowanie, ulotka informacyjna, listy, faksy, e-maile).
 • Absolwent potrafi sporządzić dość dokładne notatki ze spotkań i seminariów.
 • Absolwent potrafi zapisać z pewnymi szczegółami wykład na temat swojej specjalności oraz tematy ogólnomedyczne, pod warunkiem, że nie zawiera niespodziewanych treści.
 • Potrafi napisać zwięzły tekst (np. esej) wyrażający opnie na tematy medyczne lub o znaczeniu ogólnospołecznym.

 

Wiedza i kompetencje społeczne

 • Systematycznie i świadomie wzbogaca wiedzę i kształtuje umiejętności.
 • Zna podstawowe fakty na temat organizacji edukacji medycznej i realiów pracy w swojej specjalności w krajach, których języka się uczy.
 • Zna środki językowe potrzebne, aby przeprowadzić rozmowę z pacjentem w sposób uprzejmy i taktowny.
 • Akceptuje odmienności poglądów. Potrafi je uszanować w kontaktach z pacjentami oraz pracownikami służby zdrowia.

 

 

Opis poziomu B2+

Absolwent posiada umiejętności wymagane na poziomie B2, a ponadto

 

Absolwent wykazuje umiejętność zrozumienia tekstów pisanych na tematy życia codziennego, tematy specjalistyczne i akademickie:

 • Swobodnie czyta za zrozumieniem dłuższe teksty dydaktyczne i autentyczne, zawierające zarówno informacje jak i opinie, opisy i pytania zarówno z własnej dziedziny, jak i dotyczące problemów ogólnospołecznych.
 • Absolwent rozumie znaczenie dłuższych i bardziej skomplikowanych tekstów na tematy medyczne (artykuły w czasopismach medycznych, opisy procedur, itp.). Podąża za argumentacją. Potrafi szybko odnaleźć potrzebne informacje.
 • Potrafi interpretować i streścić przeczytane informacje.
 • Potrafi ocenić wiarygodność różnych źródeł informacji medycznych.

 

Absolwent wykazuje umiejętność zrozumienia tekstów słuchanych na tematy życia codziennego, tematy specjalistyczne i akademickie:

 • Absolwent rozumie w dużym stopniu dokumentalne audycje radiowe lub telewizyjne, zarówno z własnej dziedziny jak i na tematy ogólnospołeczne.
 • Absolwent rozumie wykłady i prezentacje z zakresu własnej specjalizacji, nawet jeżeli treści i język są złożone.

 

Absolwent potrafi swobodnie uczestniczyć w rozmowach i dyskusjach na tematy z zakresu życia osobistego, codziennego i zawodowego.

 • Potrafi przedstawiać zagadnienia abstrakcyjne i interpretować informacje przestawione w formie graficznej, jeśli dotyczą one znanego tematu.
 • Spontanicznie angażuje się w dłuższe rozmowy, potrafi kontrolować ich przebieg i podtrzymywać kontakt z rozmówcą. Parafrazuje swoje wypowiedzi, aby dotrzeć do wszystkich rozmówców.
 • Przedstawia dłuższą wypowiedź zgodnie z konwencją związaną ze swoja specjalnością prezentując własne zdanie w sposób dość spójny i logiczny, systematycznie rozwijając argumentację podkreślając znaczące wybrane kwestie i podając istotne przykłady czy odnosząc się do wypowiedzi innych, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 • Absolwent potrafi swobodnie rozmawiać w środowisku zawodowym (np. z pacjentem, innymi pracownikami służby zdrowia, w trakcie konferencji, itp.) według zasad i potrzeb swojej specjalności.

 

Absolwent zgodnie z konwencją wypowiada się w piśmie w sytuacjach życia codziennego, zawodowego i akademickiego.

 • Syntetyzuje, streszcza i interpretuje pisemnie informacje pochodzące z różnych źródeł zarówno w swojej dziedzinie oraz na tematy ogólne, podkreślając istotne punkty.

 

Wiedza i kompetencje społeczne

 • Systematycznie i świadomie wzbogaca wiedzę i kształtuje umiejętności.
 • Zna podstawowe fakty na temat organizacji edukacji medycznej i realiów pracy w swojej specjalności w krajach, których języka się uczy.
 • Zna środki językowe potrzebne, aby przeprowadzić rozmowę z pacjentem w sposób uprzejmy i taktowny.
 • Akceptuje odmienności poglądów. Potrafi je uszanować w kontaktach z pacjentami oraz pracownikami służby zdrowia.

 

Opis Poziomu C1

 

Absolwent wykazuje umiejętność zrozumienia tekstów pisanych na różnorodne tematy.

 • Absolwent  swobodnie czyta za zrozumieniem różnorodne dłuższe teksty na różnorodne tematy, także medyczne spoza swojej specjalizacji, nawet jeżeli skomplikowane. Podąża za argumentacją. Szybko określa ich treść i wagę oraz odnajduje potrzebne informacje. Rozpoznaje wyrażenia idiomatyczne i kolokwialne.
 • Absolwent  potrafi interpretować i streścić przeczytane informacje.
 • Absolwent  potrafi ocenić wiarygodność różnych źródeł informacji medycznych.
 • Absolwent  rozumie różnorodną korespondencję.

 

Absolwent wykazuje umiejętność zrozumienia tekstów słuchanych na różnorodne tematy, także dłuższych.

 • Absolwent rozumie szczegółowo dokumentalne audycje radiowe lub telewizyjne, na różne tematy.
 • Absolwent rozumie wykłady, prezentacje i dyskusje z zakresu różnych specjalizacji, nawet jeżeli treści i język są złożone.
 • Absolwent słucha rozmów między osobami trzecimi z pełnym zrozumieniem.

 

Absolwent potrafi swobodnie uczestniczyć w rozmowach i dyskusjach na różnorodne tematy posługując się szerokim zasobem leksykalnym.

 • Absolwent  płynnie i bez wysiłku wypowiada się na forum publicznym w rozmowach i debatach także na nieznane tematy.  Potrafi przedstawiać zagadnienia abstrakcyjne i złożone, budując wypowiedzi w sposób przejrzysty i klarowny. Podkreśla istotne kwestie, rozwija poszczególne wątki, kończy wywód stosownym wnioskiem. Przekonująco rozwija i podtrzymuje wyrażane poglądy, dobiera argumenty i trafne przykłady, formułuje wnioski. Akcentuje i używa trafnej intonacji w celu przekazania delikatniejszych znaczeń. Radzi sobie z wtrąceniami słuchaczy. Odpowiada na pytania, uwagi, i stosownie reaguje na kontrargumenty.
 • Absolwent  potrafi interpretować informacje przestawione w formie graficznej.
 • Absolwent  efektywnie używa języka w celach towarzyskich, wyraża emocje, stosuje aluzje, żartuje.
 • Absolwent potrafi swobodnie rozmawiać w środowisku zawodowym (np. z pacjentem, innymi pracownikami służby zdrowia, w trakcie konferencji, itp.) według zasad i potrzeb swojej specjalności.
 • Absolwent  wymienia skomplikowane informacje, umie dokonać syntezy informacji i argumentów z wielu źródeł.

 

Absolwent zgodnie z konwencją wypowiada się w piśmie w sytuacjach życia codziennego, zawodowego i akademickiego.

 • Absolwent syntetyzuje, streszcza i interpretuje pisemnie informacje pochodzące z różnych źródeł na różne tematy, podkreślając istotne punkty.
 • Absolwent  potrafi napisać różnego rodzaju listy i pisma zawodowe.

 

Wiedza i kompetencje społeczne

 • Absolwent systematycznie i świadomie wzbogaca wiedzę i kształtuje umiejętności.
 • Absolwent zna fakty na temat służby zdrowia w krajach, których języka się uczy.
 • Absolwent zna środki językowe potrzebne, aby przeprowadzić rozmowę z pacjentem w sposób uprzejmy i taktowny.
 • Absolwent akceptuje odmienności poglądów. Potrafi je uszanować w kontaktach z pacjentami oraz pracownikami służby zdrowia.