Dokumenty

Dokumenty

Uchwała w sprawie utworzenia Centrum Językowego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz przyjęcia Regulaminu Centrum Językowego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum 

Regulamin Centrum Językowego

Zarządzenie 26 2023 CM Realizacja drugiego języka obcego

Regulamin lektoraty drugi język obcy

Członkowie Rady Centrum Językowego UJ CM na kadencję 2020-24

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29.05.2019 (z uwzg. późniejszych zmian)

Zasady Kształcenia Językowego 2023-24

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (29 kwietnia 2020)

Zarządzenie nr 91 z dnia 08.08.2017 w sprawie zaliczenia lektoratu języka obcego na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość, wykaz certyfikatów

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym i w Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Uchwała nr 100/X/2016 z 26.10.2016 w s. wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych UJ w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Pozostałe dokumenty: Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM 

 

Studia doktoranckie

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Program kształcenia

Pozostałe dokumenty: Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu (cm-uj.krakow.pl)